Over Maastricht UMC+

Veilig melden van misstanden

Het academisch ziekenhuis Maastricht, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, wil het melden van mogelijke misstanden soepel en langs heldere lijnen laten verlopen. Hiertoe is het nodig dat de medewerker rechtspositioneel wordt beschermd tegen mogelijke nadelen van het melden. De regeling heeft ook tot doel het MUMC+ te beschermen tegen schade door het buiten de procedure om melden van misstanden aan derden.

Wij zien het melden van een misstand als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van onze organisatie. Uw melding komt bij de juiste personen terecht, wordt serieus onderzocht, waar nodig worden maatregelen genomen en wordt u niet in uw positie benadeeld.

In deze regeling leest u waar u de melding kunt doen, hoe de procedure in elkaar zit, wat er met uw melding wordt gedaan en hoe u geïnformeerd wordt over de voortgang van de procedure.