Verklaring omtrent gedrag

​Het MUMC+ vindt veiligheidsbewustzijn belangrijk. Tegen deze achtergrond past een goede selectie vooraf van alle personen (medewerkers, uitzendkrachten, etc.) die binnen de organisatie komen werken. Om deze reden wordt een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd aan een aankomend medewerker.

Toelichting

Dagelijks zijn ruim 5000 medewerkers in het MUMC+ actief en maken duizenden patiënten en bezoekers gebruik van de diensten die het MUMC+ biedt. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat personen met verkeerde bedoelingen toegang kunnen hebben tot:

  • Patiënten en medewerkers
  • Goederen en grondstoffen die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid
  • Privacy- en bedrijfsgevoelige informatie
  • Financiële en materiële eigendommen van organisatie, medewerkers, patiënten en bezoekers.

Aan medewerkers of overige personen die binnen het MUMC+ te werk worden gesteld zoals stagiaires, toegelatenen, vakantiekrachten wordt altijd een VOG gevraagd. Voor medewerkers uit het buitenland, anders dan België of Duitsland, geldt een uitzondering: hen wordt gevraagd een zogenaamde "eigen verklaring" te tekenen. Met het ondertekenen van de "eigen verklaring" wordt verklaard dat men op de hoogte is van de spelregels van het MUMC+ en dat men zich aan deze regels houdt.

De verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt uitgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG); die onderzoekt of iemands tucht- en/of strafrechtelijk verleden in de afgelopen vier jaren een belemmering vormt voor de uitoefening van de functie waarop wordt gesolliciteerd.

Personen die in het MUMC+ te werk worden gesteld worden op het zogenaamde algemene profiel gecontroleerd. Dit algemene profiel is onderverdeeld in een aantal risicogebieden waar sprake kan zijn van macht. Dit kan macht zijn over personen, goederen, productieprocessen en dergelijke. Wanneer macht wordt toegekend aan een persoon die in het verleden niet integer met een soortgelijke verantwoordelijkheid of met een andere relevante verantwoordelijkheid is omgegaan, kan er een risico ontstaan. 

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat iemands justitiële verleden geen belemmering vormt voor een aanstelling in een bepaalde functie zal het COVOG een VOG afgeven en kan de aanstelling of toelating plaatsvinden.

Is wel sprake van een justitiële belemmering dan wordt de VOG niet door het COVOG afgegeven. De redenen voor weigering worden niet bekend gemaakt, noch aan de betrokkene noch aan het MUMC+.  Zonder VOG is een aanstelling binnen het MUMC+ niet mogelijk.

Aanvraagformulier VOG

U kunt u het aanvraagformulier VOG hier downloaden.

Buitenlandse medewerkers

In België wordt de VOG het "Bewijs van goed gedrag en zeden" genoemd. Je kunt deze aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. In Duitsland heet de VOG het "(polizeiliches) Führungszeugnis". Je kunt deze aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Declareren kosten
De kosten kunnen worden gedeclareerd via het formulier Declaratie kosten sollicitatie dat je op intranet kunt vinden.

Sluit de enquête