Hier vind je informatie over de in Nederland verplichte registraties voor werknemers in de gezondheidszorg.

Beroepsregistraties / BIG registratie

Alle medewerkers die op basis van een in het buitenland behaald diploma in Nederland willen werken als apotheker, arts, fysiotherapeut, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verloskundige of verpleegkundige, en in die functie ook voorbehouden handelingen gaan uitvoeren, zijn verplicht om zich in Nederland te laten inschrijven in het BIG-register. Dit moet gebeuren voordat ze in het betreffende beroep gaan werken.

Zwitserland en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER: de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) hebben hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken liggen vast in zogenaamde sectorale richtlijnen. De diploma’s die onder deze richtlijnen vallen staan vermeld in de 'Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's gezondheidszorg', ook wel de zogenaamde "aangewezen diploma’s" genoemd.

Ben je in het bezit van een diploma dat genoemd wordt in de 'Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's gezondheidszorg' dan heb je dezelfde rechten op inschrijving in het BIG-register als iemand die een overeenkomstig Nederlands diploma heeft.  Als extra voorwaarde voor registratie geldt wel dat je de nationaliteit moet bezitten van Zwitserland of één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Meer informatie daarover vind je op www.BIGregister.nl.

Nieuwe EU landen

Op 1 mei 2004 is de EU met tien landen uitgebreid: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. De toetreding heeft gevolgen voor de vijf beroepen waarvoor een Europese richtlijn bestaat: apothekers, artsen, tandartsen, verloskundigen, en verpleegkundigen.

Ben je afkomstig uit één van de nieuwe EU landen en ben gediplomeerd voor de toetredingsdatum of voor de toetredingsdatum begonnen aan de opleiding, dan kun je onder andere in aanmerking komen voor rechtstreekse inschrijving in het BIG-register. Je moet dan een zogenaamde  conformiteitsverklaring kunnen overleggen: de bevoegde autoriteiten op het terrein van de beroepsuitoefening in het land van herkomst moeten verklaren dat de opleiding die je gevolgd hebt  of volgt, voldoet aan de minimumopleidingseisen vermeld in de betreffende richtlijn.

Kan deze verklaring niet worden afgegeven, dan is een tweede mogelijkheid dat de daartoe bevoegde autoriteiten een verklaring afgeven waaruit blijkt dat je "daadwerkelijk en op wettige wijze de werkzaamheden voor het betreffende beroep gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren gerekend over de vijf jaar voor afgifte van de verklaring hebt verricht".

Wanneer ook deze verklaring niet kan worden afgegeven, dan is rechtstreekse inschrijving niet mogelijk. Jij kunt dan wel een aanvraag voor een verklaring van vakbekwaamheid indienen. Jouw aanvraag moet dan inhoudelijk worden beoordeeld.

In een aantal gevallen worden afwijkende voorwaarden gesteld. Dit geldt voor beroepsbeoefenaren gediplomeerd in (of begonnen aan de opleiding in) de voormalige Sovjet-Unie (Estland, Letland en Litouwen), het voormalige Joegoslavië (Slovenië) of Tsjecho-Slowakije (Tsjechië en Slowakije) en voor verpleegkundigen en verloskundigen uit Polen. 

Voor meer informatie omtrent de BIG-registratie kun je terecht op: www.BIGregister.nl.

Beroepsregistraties / kort verblijf in Nederland

Het komt regelmatig voor dat buitenlands (para-)medisch personeel voor een korte periode in het MUMC+ aanwezig is. Voorbeelden daarvan zijn uitwisselingsprogramma’s, stages of mensen die op uitnodiging naar Nederland komen om hier mee te kijken in de gezondheidszorg.

In beginsel geldt ook hier de hoofdregel: iedereen die in een aantal aangewezen beroepen in de gezondheidszorg daadwerkelijk gaat werken en daar ook voorbehouden handeling in gaat verrichten, dient voorafgaand aan de start van de werkzaamheden BIG-geregistreerd te zijn.

Is men echter als buitenlandse medewerkler maar kort in Nederland aanwezig, en worden er geen voorbehouden handelingen verricht, dan is een BIG-registratie of een Verklaring van Vakbekwaamheid niet nodig, ook al assisteert men in de directe patiëntenzorg. Alle werkzaamheden worden dan onder supervisie van de begeleider uitgevoerd, die ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering draagt.

Beroepsregistraties / verklaring vakbekwaamheid

Ben je niet in het bezit van een diploma dat in de 'Regeling aanwijzing buitenlandse diploma's gezondheidszorg' is vermeld, of heb jij wel een aangewezen diploma maar je bent niet in het bezit van de nationaliteit van Zwitserland of één van de EER-lidstaten, dan heb je eerst een verklaring van vakbekwaamheid nodig voordat je in het BIG-register ingeschreven kunt worden. Een verklaring van Vakbekwaamheid kent drie varianten. Bij een gelijkwaardige vakbekwaamheid is inschrijving in het BIG-register zonder meer mogelijk. Dit is de zogenaamde ongeclausuleerde inschrijving. Bij een vakbekwaamheid die nagenoeg gelijkwaardig is, kan iemand zich alleen geclausuleerd laten inschrijven in het BIG-register. In de clausule is omschreven wat de beperkingen zijn en voor welke periode de beroepsbeoefenaar geclausuleerd is ingeschreven. Een vakbekwaamheid die niet gelijkwaardig is, sluit inschrijving in het BIG-register uit.
Heb je een verklaring van vakbekwaamheid van een artikel 34 beroep ontvangen dan mag je de wettelijk beschermde opleidingstitel voeren.

Artikel 34 beroepen zijn:

 • apothekersassistent

 • diëtist

 • ergotherapeut

 • huidtherapeut

 • klinisch fysicus

 • logopedist

 • mondhygiënist

 • oefentherapeut Cesar

 • oefentherapeut Mensendieck

 • orthoptist

 • optometrist

 • radiotherapeut

 • (radiodiagnostisch) laborant

 • tandprotheticus

 • verzorgende in de individuele gezondheidszorg

Voor meer informatie over het aanvragen van een verklaring van vakbekwaamheid en de vereisten daarvoor kun je contact opnemen met het Verwijspunt Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid via www.nuffic.nl

Sluit de enquête